Szanowni Państwo,
Rekrutacja uzupełniająca do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych w Lublinie rozpocznie się 15 czerwca 2020 r. i potrwa do 19 czerwca 2020 r.
https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/aktualnosci/rekrutacja-uzupelniajaca-do-publicznych-przedszkoli-i-oddzialow-przedszkolnych,481,1082,1.html

Przypominamy o dostarczeniu podpisanego, opatrzonego datą zgłoszenia/wniosku rekrutacyjnego do klasy pierwszej lub oddziału przedszkolnego.

Szanowni Rodzice,
dnia 11 maja br. o godz. 13.00 RODZIC na adres e-mail wskazany we wniosku, otrzyma informację o przyjęciu bądź nieprzyjęciu dziecka do placówki do klasy pierwszej, o godz. 12.00 otrzyma informację o wynikach rekrutacji do oddziału przedszkolnego.

Informuję, że na podstawie § 11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.), postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych (liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia) będzie przeprowadzane w nowych terminach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów będą podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.
W związku z tym 11.05 kandydaci nie będą mieli możliwości logowania się na swoje konta i wyboru preferencji.

Informujemy, iż termin dostarczania wniosków o przyjęcie do przedszkola bądź oddziału przedszkolnego w formie papierowej zostaje przedłużony! Dotyczy to rodziców, którzy nie podpisali wniosku dwoma podpisami elektronicznymi.

Prosimy o dostarczenie wniosków wraz z załącznikami do przedszkola lub oddziału przedszkolnego, do którego dziecko zostało przyjęte, osobiście lub drogą pocztową (poczta, kurier – decyduje data nadania) w terminie do dnia 12 czerwca br.

Szanowni Rodzice kandydatów do oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej,
jeśli złożyli Państwo wniosek rekrutacyjny do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021, informujemy że:
dnia 4 maja br. o godz. 12.00 zostanie podana do wiadomości informacja o zakwalifikowaniu/ niezakwalifikowaniu dziecka do szkoły.
Informacja o zakwalifikowaniu lub niekwalifikowaniu zostanie przesłana do Państwa na adres e-mail podany we wniosku i będzie widoczna w systemie, po zalogowaniu na konto kandydata.

Szanowni Rodzice kandydatów do klas I szkół podstawowych,
jeśli złożyli Państwo wniosek rekrutacyjny do klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021, informujemy że:
dnia 30 kwietnia br. o godz. 12.00 zostanie podana do wiadomości informacja o zakwalifikowaniu/ niezakwalifikowaniu dziecka do szkoły.
Informacja o zakwalifikowaniu lub niekwalifikowaniu zostanie przesłana do Państwa na adres e-mail podany we wniosku i będzie także widoczna w systemie, po zalogowaniu na konto kandydata.

Szanowni Rodzice

Postępowanie rekrutacyjne rozpoczyna się na wniosek rodziców, którzy w terminie rekrutacji, tj. od 1 kwietnia do 10 kwietnia wypełnią wniosek znajdujący się na stronie Lubelskiego Portalu Oświatowego. Wniosek dostępny będzie w zakładce: aplikacje dla rodziców/kandydatów i dalej w zakładce: elektroniczna rekrutacja do przedszkoli. Widoczny będzie tam panel programu rekrutacyjnego. Składanie wniosku należy rozpocząć klikając w zakładkę "zgłoś kandydaturę". Następnie, postępując zgodnie ze wskazówkami podanymi w programie należy uzupełnić wniosek o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

---> Instrukcja wypełniania wniosku <---

Zapraszamy Państwa do rekrutacji na wolne miejsca dla kandydatów spoza obwodu danej szkoły: rozpoczynamy 21 kwietnia 2020 r. godz. 8:00 - 28 kwietnia 2020 r. godz. 14:00.