Szkoła Podstawowa nr 21 im. Królowej Jadwigi w Lublinie bierze udział w projekcie "Edukacja to relacje. Współpraca Lublina i Reykjaviku na rzecz edukacji". Projekt korzysta z dofinansowania o wartości ok. 101 000 EUR (85% grantu) otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG. Liderem projektu jest Gmina Lublin, a działania realizowane są przez Biuro Współpracy Międzynarodowej oraz Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin. Partnerem projektu jest Departament Edukacji i Młodzieży w Urzędzie Miasta Reykjavik.

Oprócz naszej szkoły, w projekcie biorą udział także cztery następujące szkoły podstawowe z Lublina:

 oraz dwie szkoły z Reykjaviku:

Zapraszamy do zapoznania się z rezultatami prac wszystkich naszych partnerów na ich stronach internetowych.

Głównym celem projektu jest rozwój następujących obszarów:
* komunikowanie się w szkole,
* rozwijanie kompetencji społecznych uczniów,
* tworzenie przyjaznej przestrzeni szkolnej, poprzez następujące działania:
1. zwiększenie wiedzy i kompetencji kadry szkolnej w zakresie współczesnych środków, form
i narzędzi komunikacji sprzyjającej współpracy i otwartym relacjom pomiędzy szkołą – uczniem
i rodzicem;
2. zwiększenie umiejętności kadry szkolnej w zakresie rozpoznawania potrzeb osobistych uczniów oraz kreowania działań sprzyjających kształtowaniu kompetencji społecznych uczniów;
3. zwiększenie wiedzy i doświadczenia kadry szkolnej w zakresie kreowania przestrzeni w placówce edukacyjnej sprzyjającej procesowi kształcenia oraz rozwijaniu kompetencji społecznych uczniów. 

 

Więcej informacji o programie i projekcie można znaleźć na stronach:

wersja PL https://lublin.eu/lublin/wspolpraca-miedzynarodowa/edukacja-to-relacje/

wersja ENG https://lublin.eu/en/lublin/international-relations/education-is-a-relationship/

https://eeagrants.org/ oraz https://www.frse.org.pl/

 

Primary School No 21 in Lublin takes part in the project entitled "Education is a relationship. Lublin and Reykjavik cooperation for education". The project is co-financed in 85% (ca. 101 000 EUR) by the EEA Grants received from Iceland, Liechtenstein and Norway. The EEA Grants represent the contribution of Iceland, Liechtenstein and Norway towards a green, competitive and inclusive Europe. The project leader is Gmina Lublin with the activities coordinated by the International Cooperation Centre and Department of Education within Lublin City Office. The project partner is the Department of Education and Youth of the City of Reykjavik. In addition, a few primary schools from Lublin and Reykjavik participate in the project. Primary School No 21 works together with Primary School No 19, Primary School No 29, Primary School No 38, Primary School No 43 and they all cooperate with two schools from Reykjavik: Vesturbæjarskóli oraz Dalskóli. Above there are links to all of our partners’ websites. Please visit them to learn more about the project and the partners.

 

The main goal of the project is to develop the following areas:

* communication at school,
* developing students' social competences,                                                                                               

* creating a friendly school space through the following activities:

  1. increasing the knowledge and competences of school staff in the field of modern means, forms and tools of communication fostering cooperation and open relations between the school - the student and the parent;
  2. increasing the skills of the school staff in recognizing the personal needs of students and creating activities conducive to shaping the social competences of students;
  3. ncreasing the knowledge and experience of school staff in the field of creating space in an educational institution conducive to the education process and developing students' social competences.
    We are convinced that participation in this project will translate visibly into the functioning of the school community.

More information:

ENG https://lublin.eu/en/lublin/international-relations/education-is-a-relationship/

eeagrants.org and frse.org.pl.