Początek roku szkolnego 2022/23 to kontynuacja działań w ramach projektu "Edukacja to relacje. Współpraca Lublina i Reykjaviku na rzecz edukacji" (nr projektu EOG/21/K4/W/0128W/0196), który korzysta z dofinansowania o wartości ok. 101 000 EUR (85% grantu) otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG. Więcej informacji: https://eeagrants.org/ oraz https://www.frse.org.pl/.

Fundusze EOG reprezentują wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej. Głównym celem Programu Edukacja jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami-Darczyńcami w obszarze edukacji.
Więcej informacji: eeagrants.org oraz frse.org.pl.

Po zapoznaniu się z dobrymi praktykami edukacyjnymi w Islandii podczas wizyty studyjnej w szkołach w Reykjaviku, dotychczasowe zadania lubelskich nauczycieli skupiają się na pracach w zespołach roboczych, których celem jest wypracowanie rekomendacji dla wszystkich szkół, które zechcą z nich skorzystać.

 Członkowie grupy roboczej Think Tank w obszarze komunikacji w szkole:

 • przyjrzeli się bliżej sytuacji i potrzebom związanym z komunikacją różnych osób tworzących społeczność szkolną przy użyciu narzędzia „Mapa empatii”;
 • stworzyli ankiety, które przeprowadzono wśród nauczycieli, uczniów i rodziców. Ankieta miały na celu zebranie informacji, które pomogą w tworzeniu rekomendacji;
 • przeanalizowali ankiety, które przeprowadzili w swoich społecznościach szkolnych;
 • rozmawiali o koncepcjach komunikacji, które mogą pomóc w wypracowaniu rekomendacji (komunikacja oparta na potrzebach);
 • wypracowali wnioski z ankiet i dokonali generalizacji po to, żeby na ich bazie stworzyć rekomendacje, które będą przydatne także w innych szkołach;
 • rozmawiali o wyzwaniach związanych z wdrażaniem rekomendacji (np. systemowych), w tym także o różnicach społecznych i systemowych w Polsce i na Islandii;
 • wypracowali wstępne rekomendacje w zakresie dobrych praktyk w komunikacji
  z rodzicami, trudnych sytuacji w komunikacji i komunikacji między uczniami
  i uczennicami jako dokument roboczy.

 Członkowie grupy, która skupia się na rozwijaniu kompetencji społecznych uczniów:

 • określili zakres badanych kompetencji społecznych;
 • szczególnie zwrócili uwagę na promowanie/doskonalenie kompetencji poprzez formę pracy metodą projektu i pracy w grupie;
 • przeanalizowali zaobserwowane w rzeczywistości szkoły islandzkiej relacje nauczyciel – uczeń, nauczyciel – rodzic, nauczyciel – nauczyciel i na ich podstawie przygotowali pierwszy draft rekomendacji dla polskiej strony (dokument roboczy);
 • przygotowali zestaw pytań dla partnerów islandzkich;
 • przygotowali trzy ankiety dla nauczycieli, uczniów i ich rodziców (zamknięcie zbioru ankiet było 18 listopada);
 • zebrane wyniki ankiet zostaną przeanalizowane przez grupę i zostaną uwzględnione przy tworzeniu rekomendacji dla wszystkich uczestników życia szkolnego;
 • rozmawiali o potencjalnych trudnościach związanych z wdrażaniem rekomendacji
  (np. systemowych, kulturowych).

 Zespół pracujący nad tworzeniem przyjaznej przestrzeni szkolnej:

 • przeprowadził konsultacje z uczniami, nauczycielami oraz przedstawicielami rodziców w celu zdiagnozowania potrzeb w sferze tworzenia przyjaznych przestrzeni szkolnych;
 • uczestniczył w pracach umożliwiających uczniom spędzanie przerw na świeżym powietrzu;
 • współpracował z Samorządem Uczniowskim przy organizacji muzycznych przerw;
 • stworzył na drugim piętrze kącik relaksacyjny, w którym uczniowie mogą spędzać czas między lekcjami bawiąc się, rozmawiając i integrując;

brał udział w tworzeniu Rekomendacji w zakresie budowania przyjaznego środowiska szkolnego (Przyjazna Szkoła);

 • uczestniczył w przygotowaniu projektu zaaranżowania przestrzeni wokół terenu szkoły (koncepcja przestrzenna jest w końcowej fazie realizacji).

Końcową fazą prac wszystkich zespołów Think Tank jest stworzenie rekomendacji oraz zapoznanie chętnych szkół z ich głównymi założeniami oraz wdrażanie zmian w placówkach uczestniczących w projekcie.

Liderem projektu jest Gmina Lublin, a działania realizowane są przez Biuro Współpracy Międzynarodowej oraz Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin. Partnerem projektu jest Departament Edukacji i Młodzieży w Urzędzie Miasta Reykjavik.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę: https://lublin.eu/lublin/wspolpraca-miedzynarodowa/edukacja-to-relacje/

 

The beginning of the school year 2022/23 started with the follow up activities concerning the project "Education is a relationship. Lublin and Reykjavik cooperation for education",  which is founded with a grant from the Foundation for Development of education System (FRSE), acting as an operator of the Educational Programme (https://education.org.pl/en/). The project is co-financed in 85% (ca. 101 000 EUR) by the EEA Grants received from Iceland, Liechtenstein and Norway. For more information visit: https://eeagrants.org/ oraz https://www.frse.org.pl/.

The project is co-financed in 85% (ca. 101 000 EUR) by the EEA Grants received from Iceland, Liechtenstein and Norway. The EEA Grants represent the contribution of Iceland, Liechtenstein and Norway towards a green, competitive and inclusive Europe. The main objective of the Programme Education is to reduce economic and social disparities within the European Economic Area (EEA) and to strengthen bilateral relations between Poland and the Donor States (Iceland, Liechtenstein, Norway) at all levels of education.

 Having known the good Reykjavik Education Policy we learnt during our stay in Iceland,  all the activities the teachers from Lublin have carried so far are focused on the work among three Think Tank Groups. The main goal of the groups is to prepare some universal recommendations that any school can introduce.

 The members of “communication at school” Think Tank group have already:

 • reviewed closely all the situations and needs of all the groups that school community consists of (“Map of Empathy” tool was used);
 • prepared surveys for teachers, students and their parents to gather some information that might help while writing recommendations;
 • analyzed the results of the surveys they ran in their school communities;
 • discussed on different approaches to communication that might be used for the recommendations (communication based upon needs);
 • carried the surveys results out to make some generalizations that can be used for the recommendations;
 • discussed on challenges that might occur while introducing the recommendations
  (e.g. the system), including social and law policy differences;
 • prepared the first draft of recommendations for the good policies concerning communication with parents, difficulties in communication and communication among students.

 The members of “developing students’ social competences” Think Tank group have already:

 • defined the area of competences that should be reviewed;
 • focused closely on the idea of promoting / developing the competences through the project and group work methods;
 • analyzed the relations between teacher – student, teacher – student’s parent, teacher – teacher in the Icelandic schools the group visited; upon the analysis the group has prepared the first draft of recommendations for Polish schools;
 • prepared a set of questions / issues for the partners;
 • prepared surveys for teachers, students and students’ parents (the end of the survey was on November 18th);
 • the results of the survey will be analyzed and included to the recommendations.

 

The members of “students’ friendly space at school” Think Tank group have already:

 • disscussed the needs and expectations of the students, teachers and parents in the area of creating a safe and friendly school space;
 • created a plan which enabled students to spend lunch breaks outdoors;
 • cooperated with the Student Council to organize "music breaks";
 • created a relax zone in one of the school corridors where students can spend breaks playing and talking;
 • worked on the first draft of recommendations for building a safe and friendly school environment;
 • been a part of a team working on spatial development concept in the area around
  the school building.

 The project leader is Gmina Lublin with the activities coordinated by the International Cooperation Centre and Department of Education within Lublin City Office. The project partner is the Department of Education and Youth of the City of Reykjavik.

To learn more, please visit: https://lublin.eu/en/lublin/international-relations/education-is-a-relationship/

Relax zones in our school.