INFORMACJE DOTYCZĄCE POMOCY MATERIALNEJ
O CHARAKTERZE SOCJALNYM

(stypendia i zasiłki szkolne)

          Informacje, dotyczące pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendiów i zasiłków szkolnych znajdują się w uregulowaniach, zawartych w rozdziale 8a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. 2020. 1327 ze zm.) oraz Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Lublin, stanowiącego załącznik do uchwały nr 1122/XLII/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 26 czerwca 2014 r. (Dz.Urz.Woj.Lub.2014.2572) (załącznik nr 1).

 Nowa aplikacja elektroniczna dotycząca stypendiów i zasiłków szkolnych

             W roku szkolnym 2021/2022, w ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin” wdrażany jest system elektronicznej obsługi zadania, dotyczącego pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendiów i zasiłków szkolnych, poprzez udostępnienie nowej aplikacji STYPENDIA, za pomocą której będzie możliwość składania i obsługi wniosków o przyznanie pomocy materialnej.

 Informacje wstępne

             Możliwość ubiegania się o pomoc materialną dotyczy uczniów szkół oraz wychowanków ośrodków aktualnie kształcących się, zamieszkałych na terenie Miasta Lublin, którzy nie ukończyli 24 roku życia. 

             Wnioskodawcą może być:

 • rodzic/prawny opiekun – w przypadku ucznia niepełnoletniego;
 • uczeń – jeśli w chwili składania wniosku miał ukończone 18 lat;
 • w szczególnych przypadkach dyrektor szkoły lub ośrodka.

             Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu STYPENDIA, który umożliwia elektroniczną obsługę stypendiów i zasiłków szkolnych.

W elektronicznym systemie do obsługi stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych przewidziano 3 możliwości złożenia wniosku:

- wypełnienie wniosku w systemie, wydrukowanie go, podpisanie przez wnioskodawcę i złożenie w postaci papierowej w szkole, do której uczęszcza uczeń;

- wypełnienie wniosku w systemie, podpisanie go podpisem elektronicznym i złożenie za pośrednictwem platformy ePUAP;

- wypełnienie odręcznie wydrukowanego formularza wniosku i złożenie w szkole, do której uczęszcza uczeń, co wymagać będzie wprowadzenia wniosku do systemu przez pracownika szkoły.

 Informacje o systemie obsługi wniosków o stypendia i zasiłki szkolne znajdują się pod adresem:   https://stypendia.edu.lublin.eu .

W załączeniu:

 • Instrukcja dla wnioskodawcy dotycząca składania wniosku o przyznanie stypendium szkolnego (załącznik nr 2);
 • Instrukcja dla wnioskodawcy dotycząca składania wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego (załącznik nr 3);
 • Informacja, dotycząca nowej formy składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego dla wnioskodawców (załącznik nr 4).

                       System umożliwia autouzupełnienie we wniosku danych (z możliwością edycji) z bazy UONET, w zakresie: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, daty urodzenia ucznia, w celu ułatwienia wpisywania danych we wniosku i zapewnienie prawidłowości ich zapisu.

             W przypadku składania wniosków wypełnionych ręcznie, które następnie muszą zostać wprowadzone do systemu przez pracowników szkoły, w celu automatycznego zaciągnięcia danych ucznia z bazy UONET, konieczne jest wyrażenie przez wnioskodawcę zgody na przetwarzanie numeru PESEL ucznia zawartej we wniosku.

 Każdy wniosek o przyznanie stypendium lub zasiłku szkolnego musi być wprowadzony do systemu i złożony przez wnioskodawcę w postaci papierowej lub elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.

 

STYPENDIA SZKOLNE

             Zgodnie z art. 90n ust. 6 ustawy o systemie oświaty wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego (załącznik nr 5).

             Stypendium szkolne może otrzymać uczeń, w rodzinie którego dochód na osobę nie przekracza 528 zł netto przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej 1 z poniżej wymienionych okoliczności:

 • bezrobocia,
 • niepełnosprawności,
 • ciężkiej lub długotrwałej choroby,
 • wielodzietności,
 • braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
 • alkoholizmu lub narkomanii,
 • rodziny niepełnej,
 • zdarzenia losowego (rozumianego jako nagłe, niespodziewane, pojedyncze i niezależne od człowieka zdarzenie, wywołane przyczynami zewnętrznymi, których nie można było przewidzieć).

 Ustalenie wysokości dochodu

 Za dochód uważa się (zgodnie z art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dz.U.2020.1876 ze zm.):

 1. Sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub
  w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł
  i źródło ich uzyskania pomniejszoną o:
 • miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenia społeczne;
 • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

 Do dochodu ustalonego zgodnie z ust. 3 ww. ustawy nie wlicza się:

 • jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
 • zasiłku celowego;
 • pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej
  na podstawie przepisów o systemie oświaty;
 • wartości świadczenia w naturze;
 • świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
 • świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych
  z powodów politycznych (Dz.U.2021.1255 t.j.);
 • dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;
 • świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U.2019.2407 ze zm.), oraz dodatku wychowawczego,
  o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.2020.821 ze zm.);
 • świadczenia pieniężnego, o którym mowa w 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r.
  o Karcie Polaka (Dz.U.2019.1598 t.j.);
 • świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art.9 ustawy z dnia 22 listopada
  2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz. U. 2018. 2529 t.j.);
 • nagrody specjalnej Prezesa Rady Ministrów przyznawanej na podstawie art. 31 a ustawy
  z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. 2021. 178 ze zm.).

 W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą:

 • opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych
  w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych - za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem należnym określonym w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, związane z prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenia społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, określonymi w odrębnych przepisach, z tym że dochód ustala się, dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność, a jeżeli nie prowadził działalności, za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby;
 • opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby.

(W sytuacji, gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem, przez podatek należny, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 ww. ustawy o pomocy społecznej, rozumie się podatek wyliczony w takiej proporcji, w jakiej pozostaje dochód podatnika z pozarolniczej działalności gospodarczej wynikający z deklaracji podatkowych do sumy wszystkich wykazanych w nich dochodów.) 

 1. Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308
 1. Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z ha przeliczeniowych oraz z innych źródeł sumuje się. 
 1. W przypadku uzyskania, w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub
  w okresie pobierania świadczenia, dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwoty kryterium dochodowego, które w przypadku osoby w rodzinie wynosi 528 zł, kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym dochód został wypłacony. 
 1. W przypadku uzyskania jednorazowo dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu uwzględnia się w dochodzie osoby lub rodziny przez okres, za który uzyskano ten dochód.
 2. W przypadku uzyskiwania dochodu w walucie obcej, wysokość tego dochodu ustala się według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wydania decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia z pomocy społecznej.

 ZASIŁKI SZKOLNE

            Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. Do wniosku (załącznik nr 6) należy dołączyć dokument, potwierdzający wystąpienie zdarzenia losowego. W procedurze przyznawania zasiłków szkolnych kryterium dochodowe nie ma zastosowania.

            Wnioski o przyznanie stypendiów i zasiłków szkolnych są przyjmowane w pokoju nr 36 w godz. 7.00 – 14.45 tel. 81 534 18 36 wew. 131.

Załączniki:

 1. Uchwała Nr 1122/XLII/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 26 czerwca 2014 r. wraz z regulaminem;
 2. Instrukcja dla wnioskodawcy dotycząca składania wniosku o przyznanie stypendium szkolnego;
 3. Instrukcja dla wnioskodawcy dotycząca składania wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego;
 4. Informacja, dotycząca nowej formy składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego dla wnioskodawców;
 5. Wzór wniosku o przyznanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego;
 6. Wzór wniosku o przyznanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie zasiłku szkolnego.