Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Miasto Lublin odbywa się z wykorzystaniem informatycznego systemu rekrutacyjnego.

Najważniejsze informacje dotyczące kandydatów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych.

Terminy:

 • od 17.05.2021r. do 21.06.2021r. godz. 15:00 – wybór preferencji i złożenie wniosku w szkole pierwszego wyboru (ewentualna zmiana preferencji 25.06 - 14.07.2021r. godz. 15:00)
 • od 17.05.2021r. do 31.05.2021r. – wybór preferencji i złożenie wniosku w szkole pierwszego wyboru jeżeli wybór dotyczy oddziałów dwujęzycznych, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego, oddziałów sportowych lub mistrzostwa sportowego)
 • 22.07.2021r. - publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia
 • 2.08.2021r. - publikacja list przyjętych
 • od 2.08.2021r. do 31.08.2021r. - rekrutacja uzupełniająca

 

 1. https://kuratorium.lublin.pl/?akc=akt&op=szcz&id=11090
 2. Terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych

 

 Kompendium wiedzy:

 1. Wnioski rekrutacyjne składane są w terminie od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r. godz. 15.00.

Kandydaci do oddziałów międzynarodowych, dwujęzycznych, sportowych, mistrzostwa sportowego, przygotowania wojskowego w wybranych szkołach muszą przystąpić do sprawdzianu kompetencji językowych lub sprawdzianu sprawności fizycznej. Terminy sprawdzianów publikowane są na stronach poszczególnych szkół. Wnioski z uwzględnieniem tych oddziałów składane są w terminie od 17 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r.

Wybierając szkołę techniczną lub branżową, kandydat zobowiązany jest wykonać badania przydatności do zawodu, które wykonywane są bezpłatnie, na podstawie skierowania. Skierowanie na badania kandydaci otrzymają:

- w szkole macierzystej (jeżeli kandydat uczy się w szkole prowadzonej przez Gminę Lublin),

- w szkole technicznej lub branżowej, do której kandyduje (jeżeli kandydat rekrutuje się samodzielnie ze szkoły z innej gminy lub ze szkoły prowadzonej przez inne podmioty niż Gmina Lublin).

 

 1. Wnioski rekrutacyjne mogą być dostarczone do szkoły pierwszego wyboru w dwóch formach

- w wydruku - podpisanym przez oboje rodziców *
- w formie elektronicznej – podpisanej profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym przez oboje rodziców*

(* jeżeli z wniosku wynika, iż powinien być podpis jednego rodzica, to jest to honorowane)

 

Jednakże:
Na podstawie § 11baa ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19 (dz. u. poz. 493 z późn. zm.) ogłasza się
terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy prawo oświatowe, z wyjątkiem szkół policealnych, branżowych szkół ii stopnia oraz szkół dla dorosłych na rok szkolny 2021/2022.
 
W dokumencie użyto zapisu umożliwiającego akceptację wniosku podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna:

„Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału wstępnego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych”


Natomiast art. 97 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Dz.U.2020.1359 t.j.), który wskazuje, że o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie ma w tej kwestii istotne znaczenie. Nie ulega wątpliwości, że zapisanie do szkoły ponadpodstawowej należy do istotnych spraw w życiu dziecka, determinujących jego przyszłość.

Art.  97.  [Wykonywanie władzy rodzicielskiej]
§  1.
Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania.
§  2.
Jednakże o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie; w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy.


Na podstawie rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, komisja rekrutacyjna może akceptować wniosek podpisany przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna, ze względów opiekuńczo-wychowawczych rekomendowany jest podpis obojga rodziców.

 

 1. Członek komisji rekrutacyjnej szkoły ponadpodstawowej akceptuje wniosek w systemie, akceptacja jest widoczna na koncie kandydata po zalogowaniu.

Uwaga jeżeli kandydat dostarczy wniosek do szkoły pierwszego wyboru, szkoła go nie zaakceptuje, kandydat ma możliwość modyfikacji wniosku, m.in. zmiany preferencji. Wówczas wniosek dostarczony do szkoły ponadpodstawowej nie będzie zgodny z wnioskiem elektronicznym i będzie odrzucony.

 1. Jeżeli wniosek kandydata zostanie zaakceptowany przez szkołę ponadpodstawową, a kandydat chce zmienić preferencje, rodzic musi złożyć w szkole pierwszego wyboru, która zaakceptowała wniosek oświadczenie/pismo o anulowanie wniosku w związku ze zmianą preferencji. Na tej podstawie szkoła odblokowuje wniosek w systemie i kandydat na swoim koncie może zmienić preferencje.

Wniosków, które wpłynęły do szkoły nie oddaje się rodzicom. Podlegają one archiwizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 1. Oceny ze świadectwa, osiągnięcia, wyniki egzaminu ósmoklasisty uczniom klas VIII wprowadza i zatwierdza

- szkoła

- szkoła podstawowa, której organem prowadzącym jest Gmina Lublin - szkoła ponadpodstawowa, jeżeli kandydat rekrutuje się ze szkoły podstawowej z innej gminy lub szkoły prowadzonej przez inny organ prowadzący.

 1. W systemie rekrutacji uwzględniamy osiągnięcia zapisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

7a. Uczniowie klas VIII ze szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Lublin dostarczają do szkół pierwszego wyboru:

- wniosek rekrutacyjny (od 17.05.2021r. do 21.06.2021r. do godz. 15:00 lub w terminie 17.05.2021r. do 31.05.2021r. jeżeli wybór dotyczy też oddziałów dwujęzycznych, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego, oddziałów sportowych lub mistrzostwa sportowego)

- zaświadczenie o przydatności do zawodu (dotyczy kandydatów do technikum i szkół branżowych I stopnia) (od 17.05.2021r. do 21.06.2021r. do godz. 15:00)

- oryginał świadectwa i wyników egzaminu ósmoklasisty po publikacji list zakwalifikowanych do przyjęcia czyli w terminie 23.07.2021 od godz. 8:00 do 30.07.2021r. do godz. 15:00 jako potwierdzenie podjęcia nauki w oddziale do którego kandydat został zakwalifikowany ze względu na wybór preferencji i uzyskaną liczbę punktów.

7b. Uczniowie klas VIII ze szkół, których organem prowadzącym są inne podmioty lub gminy dostarczają do szkół pierwszego wyboru:

- wniosek rekrutacyjny (od 17.05.2021r. do 21.06.2021r. do godz. 15:00 lub w terminie 17.05.2021r. do 31.05.2021r. . jeżeli wybór dotyczy też oddziałów dwujęzycznych, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego, oddziałów sportowych lub mistrzostwa sportowego)

- zaświadczenie o przydatności do zawodu (dotyczy kandydatów do technikum i szkół branżowych I stopnia) (od 17.05.2021r. do 21.06.2021r. do godz. 15:00)

- dokumenty potwierdzające osiągnięcia – kopie świadectwa, wyniki egzaminu ósmoklasisty (od 25.06.2021 – 14.07.2021 godz. 15:00)

- oryginał świadectwa i wyników egzaminu ósmoklasisty po publikacji list zakwalifikowanych do przyjęcia czyli w terminie 23.07.2021 od godz. 8:00 do 30.07.2021r. do godz. 15:00 jako potwierdzenie podjęcia nauki w oddziale do którego kandydat został zakwalifikowany ze względu na wybór preferencji i uzyskaną liczbę punktów.

 1. Możliwa jest zmiana preferencji kandydata, który– 25.06.2021 godz. 8:00 do 14.07.2021 godz. 15:00. - procedura opisana jest w punkcie 4. Po zmianie preferencji wniosek rekrutacyjny należy dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru – procedura opisana w punkcie 2.

 Liczba szkół i oddziałów, które mogą wybrać uczniowie

Uczeń może wybrać trzy szkoły i dowolną liczbę oddziałów w danej szkole. Kolejność wymienionych oddziałów powinna odpowiadać preferencjom ucznia - szeregujemy według preferencji oddziałów nie szkół, chyba, że kandydat chce się zakwalifikować do danej szkoły niezależnie od oddziału w tej szkole.
np.
oddział mat-fiz w Szkole nr 1
oddział mat-fiz w Szkole nr 2
oddział mat-fiz w Szkole nr 3
oddział mat-ang w Szkole nr 1
oddział mat-geo w Szkole nr 3
oddział mat-inf w Szkole nr 2
itd.

Informacje znajdują się na stronach strony miasta:
https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/aktualnosci/rekrutacja-do-klas-i-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20212022,548,1082,1.html


https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/szkoly-i-placowki/rekrutacja-do-szkol-i-placowek/rekrutacja-do-szkol-ponadgimnazjalnych/

 strona kandydata rekrutacji:

https://lubelszczyzna.edu.com.pl/kandydat/app/

 

 1. Wydawanie skierowań na badania przydatności do zawodu w WOMP dla kandydatów do szkół technicznych i branżowych

Szkoła podstawowa, której organem prowadzącym jest Gmina Lubin wydaje skierowanie na badania przydatności do zawodu uczniom klas VIII (ze swojej szkoły), którzy w wyborze preferencji mają wskazane technikum lub szkołę branżową I stopnia.

Uczeń otrzymuje jedno skierowanie, na którym wypisuje się wszystkie zawody, wymienione w swoich preferencjach przez ucznia.

Skierowania na badania dla kandydatów spoza Lublina lub ze szkół podstawowych prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego wydaje szkoła ponadpodstawowa pierwszego wyboru również wypisując na skierowaniu wszystkie zawody, które wybrał kandydat.

 

 1. Badania uczniów w roku 2021.

  Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Lublinie informuje, że badania lekarskie kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów. (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26.08.2019r. Dz.U. z 2019, poz. 1651), którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu będą narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia

  będą wykonywane bezpłatnie w:
  –            WOMP CP-L w Lublinie, ul. Nałęczowska 27 w Lublinie

od godziny 10:00.
–            WOMP CP-L w Lublinie, ul. Nowy Świat 38 budynek B w Lublinie
od godziny 9:00 - 13:00
–         Oddziałach WOMP CP-L w Chełmie, ul. Mickiewicza 37, tel. 82 564-20-20,

 

Szczegółowe informacje dotyczące badań dostępne są  na stronie
http://www.womp.lublin.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=102&Itemid=25

Załączniki:

 1. Adresy WOMP CP-L w Lublinie oraz Oddziałów na terenie województwa lubelskiego, gdzie można wykonać m.in. badania uczniów.
 2. Skierowanie na badania oraz ankieta dla pacjentów w związku ze stanem epidemiologicznym zakażeń koronawirusem SARS-COV-2
 3. Informacja o badaniach z WOMP.