Zapraszamy wszystkich uczniów szkoły do udziału w konkursie filmowym „CO I JAK ZGŁASZAĆ? NUMER ALARMOWY 112”

Cele konkursu

 1. Promowanie treści dotyczących działania numeru alarmowego 112.
 2. Kształtowanie postaw pozwalających na właściwe korzystanie z numeru alarmowego 112.
 3. Uwrażliwienie na potrzebę wzięcia odpowiedzialności za swoje działania i zdrowie/życie innych ludzi.
 4. Rozwijanie twórczych zdolności młodzieży.
 5. Zapoznawanie z nowoczesnymi technikami pozwalającymi na tworzenie krótkich form filmowych.

 

Organizator konkursu

Organizatorem konkursu „Co i jak zgłaszać? Numer alarmowy 112” jest Wojewoda Lubelski.

 

Uczestnicy

Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Konkurs jest skierowany do dzieci uczęszczających do szkół podstawowych województwa lubelskiego, które są reprezentowane przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

 

Czas trwania konkursu

Prace konkursowe powinny wpłynąć do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w terminie do 29.01.2020 (liczy się data wpłynięcia pracy do organizatora). Od 30.01.2020 do 04.02.2020 nastąpi ocena nadesłanych materiałów. Rozdanie nagród odbędzie się na uroczystej gali w dniu 11.02.2020.

Na terenie szkoły prace będą zbierać (termin oddawania prac - 27 stycznia 2020 r.):

kl. I-III - wychowawcy

kl. IV - VIII - nauczyciele informatyki

 

Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie filmu, spotu, animacji, teledysku itp. promującego odpowiedzialne zgłaszanie interwencji na numer alarmowy 112.

 

Zasady uczestnictwa

 1. Prace uczniowie wykonują indywidualnie.
 2. Do każdego materiału muszą być dołączone załączniki nr 1, nr 2 i nr 3. Załączniki muszą być tak dodane do materiału, aby nie pozostawiały żadnych wątpliwości co do autora pracy.
 3. Materiał nie może być dłuższy niż 5 minut.
 4. Uczestnicy konkursu zobowiązani są stosować się do zapisów niniejszego regulaminu.
 5. Prace powinny być dostarczone na płycie CD lub DVD do wychowawców klas I-III i nauczycieli informatyki (klasy IV-VIII) w terminie do 27.01.2020 r.
 6. Każda praca powinna być opisana: „Konkurs filmowy nr alarmowy 112”, imię i nazwisko uczestnika i zawierać:

- nośnik z zapisem materiału konkursowego (format pliku umożliwiający odtworzenie go w programie Windows Media Player),

- załącznik nr 1,

- załącznik nr 2,

- załącznik nr 3.

 1. Nadesłane prace muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej nie publikowanymi, nie przedstawianymi na innych konkursach. Złożenie pracy na konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach.
 2. W przypadku niespełnienia wymogów regulaminu praca nie będzie oceniana.

Ogłoszenie wyników konkursu i nagrody

Jury konkursu, powołane przez organizatora, oceni prace konkursowe. Ocena komisji jest nieodwołalna i ostateczna.

Opiekunowie laureatów konkursu zostaną powiadomieni o nagrodzeniu pracy podopiecznego telefonicznie lub mailowo najpóźniej tydzień przed terminem gali, na której zostaną wręczone nagrody. W stosownym czasie wyniki zostaną również podane do wiadomości ogólnej na stronie organizatora (www.lublin.uw.gov.pl).

Dla laureatów konkursu (miejsca 1-3, możliwe również wyróżnienia) przewidziane są nagrody rzeczowe.

 

Postanowienia końcowe

Całość autorskich praw majątkowych do nagrodzonych prac w zakresie ich publicznego odtwarzania i umieszczania na stronach internetowych organizatora przechodzi nieodpłatnie na własność organizatora, wraz z nośnikami, na których zostały zapisane. Organizator nie zwraca przesłanych prac.

 

Załącznik nr 1

Oświadczenie przedstawiciela ustawowego uczestnika konkursu w przedmiocie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wskazanym w poniższym oświadczeniu.

 

 

miejscowość, data

Dane przedstawiciela ustawowego

uczestnika konkursu:

Imię, nazwisko

Adres zamieszkania

Lubelski Urząd Wojewódzki

ulica Spokojna 4, 20-914 Lublin

 

 

 

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych mojego dziecka..................................................biorącego udział w konkursie filmowym „Co i jak zgłaszać? Numer alarmowy 112” z zakresie:

 1. a) imię i nazwisko
 2. b) nazwa i adres szkoły, do której uczeń uczęszczający
 3. c) nr klasy, do której uczeń uczęszcza.

 

Klauzula informacyjna

 1. Administratorem danych osobowych jest Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ulica Spokojna 4, 20-914 Lublin.
 2. Dane osobowe zbierane są w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu.
 3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.
 4. Przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich usunięcia i poprawiania.

 

 

 

 

Czytelny podpis przedstawiciela ustawowego

 

 

 

Czytelny podpis uczestnika konkursu

 

 

Załącznik nr 2

Oświadczenie przedstawiciela ustawowego uczestnika konkursu w przedmiocie przekazania całości praw autorskich prac na rzecz organizatora konkursu.

 

 

miejscowość, data

Dane przedstawiciela ustawowego

uczestnika konkursu:

Imię, nazwisko

Adres zamieszkania

Lubelski Urząd Wojewódzki

ulica Spokojna 4, 20-914 Lublin

 

 

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne przekazanie całości autorskich praw majątkowych do pracy mojego dziecka..............................................................biorącego udział w konkursie filmowym „Co i jak zgłaszać? Numer alarmowy 112” w zakresie ich publicznego odtwarzania i umieszczania na stronach internetowych organizatora konkursu w ramach prowadzonej przez organizatora działalności. Jednocześnie oświadczam, że posiadam pełnię praw autorskich do materiałów użytych przy wykonaniu pracy konkursowej.

 

 

Czytelny podpis przedstawiciela ustawowego

 

 

 

Czytelny podpis uczestnika konkursu

 

 

Załącznik nr 3

Karta zgłoszenia uczestnika konkursu.

 

Imię i nazwisko ucznia

 

Wiek ucznia

 

Szkoła

(nazwa i dokładny adres)

 

 

 

 

Klasa

 

Imię i nazwisko nauczyciela opiekującego się pracą

 

Telefon kontaktowy

i adres email nauczyciela