Uprzejmie informujemy, że zostały podjęte uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie Programu wspierania na terenie Lublina edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży:
- Uchwała nr 363/X/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 17 października 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w tych sprawach w związku z realizacją Programu wspierania na terenie Lublina edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży,
oraz
- Uchwała nr 362/X/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 17 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1119/XLII/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie lokalnego Programu wspierania na terenie Lublina edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.

Uchwały dostępne są na stronie internetowej w BIP oraz pod adresem:
https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/dla-ucznia/program-wspierania-na-terenie-lublina-edukacji-uzdolnionych-dzieci-i-mlodziezy/

W stosunku do dotychczasowej uchwały wprowadzono następujące zmiany:

- katalog olimpiad rozszerzono o olimpiady dla uczniów szkół podstawowych, organizowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. nr 13, poz. 125 z późn. zm). Laureaci i finaliści tych olimpiad, będący uczniami szkół podstawowych mogą uzyskać stypendium pod warunkiem posiadania średniej ocen 4,8 (zastosowano zapis analogiczny do obowiązującego w poprzedniej wersji uchwały dla uczniów gimnazjów);
- definicję konkursu tematycznego dostosowano do zapisów w/w rozporządzenia poprzez rozszerzenie jej o możliwość udziału przez ucznia szkoły podstawowej w konkursie organizowanym przez komitet główny olimpiady lub turnieju;
- w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych i klas dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych tytuł laureata zawodów stopnia międzynarodowego i centralnego olimpiady rozbito na dwa oddzielne podpunkty (a i b), tak aby dla odbiorcy czytelny był fakt, iż uczeń będący laureatem olimpiady z tego samego przedmiotu na obu tych szczeblach, otrzymuje stypendium za każde z osiągnięć;
- zmieniono wysokość stypendium - za uzyskanie tytułu laureata i finalisty w konkursach, olimpiadach i turniejach, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. a-c i pkt 2 lit. a-e programu. Uczeń szkoły podstawowej będzie otrzymywał stypendium Prezydenta Miasta Lublin w wysokości 500 zł, uczeń szkoły ponadpodstawowej oraz klas dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej – 750 zł. Za osiągnięcia w konkursach artystycznych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. d i pkt 2 lit. f. programu uczeń szkoły podstawowej będzie otrzymywał stypendium w wysokości – 400 zł, a uczeń szkoły ponadpodstawowej oraz klas dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej – 600 zł. Dotychczas wysokość stypendium określona była w odniesieniu do minimalnego wynagrodzenia ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów, na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 ze zm.) lub w drodze rozporządzenia Rady Ministrów, na podstawie art. 2 ust. 5 tej ustawy. Stypendium wynosiło dla ucznia szkoły podstawowej – 15% kwoty bazowej (338 zł w roku 2019); ucznia gimnazjum – 20% kwoty bazowej (450 zł w roku 2019); ucznia szkoły ponadgimnazjalnej – 27% kwoty bazowej (608 zł w roku 2019);
- w załącznikach do Programu wspierania na terenie Lublina edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży dopisano informację o klauzuli w zakresie przetwarzania danych osobowych.