INFORMACJE DOTYCZĄCE SKŁADANIA WNIOSKÓW
O PRZYZNANIE ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA UCZNIA
O CHARAKTERZE SOCJALNYM

(stypendium szkolne, zasiłek szkolny)

Informacje dotyczące pomocy materialnej o charakterze socjalnym znajdują  się w uregulowaniach zawartych w rozdziale 8a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 t.j.) oraz Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Lublin, stanowiącym załącznik do uchwały nr 1122/XLII/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 26 czerwca 2014 r. (Dz.Urz.Woj.Lub.2014.2572) (załącznik nr 1 - Uchwała nr 1122/XLII/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 26 czerwca 2014 r. wraz z załącznikami).

 Informacje wstępne

            Możliwość ubiegania się o pomoc materialną dotyczy uczniów szkół oraz wychowanków ośrodków aktualnie kształcących się, zamieszkałych na terenie Miasta Lublin, którzy nie ukończyli 24 roku życia.

Wnioskodawcą powinien być:

 • rodzic (prawny opiekun) – w wypadku ucznia niepełnoletniego;
 • uczeń – jeśli ukończył w chwili składania wniosku 18 lat;
 • w szczególnych przypadkach dyrektor szkoły lub ośrodka.

 Stypendium szkolne może otrzymać uczeń, w którego rodzinie dochód na osobę nie przekracza  528 zł netto przy jednoczesnym wystąpieniu, co najmniej 1 z poniżej wymienionych okoliczności:

 • bezrobocia,
 • niepełnosprawności,
 • ciężkiej lub długotrwałej choroby,
 • wielodzietności,
 • braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
 • alkoholizmu lub narkomanii,
 • rodziny niepełnej,
 • zdarzenia losowego.

Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego jest złożenie w szkole (pokój nr 36 w godzinach 7:30-14:00) do dnia 16 września 2019 r. wniosku o przyznanie stypendium (wzór wniosku – załącznik nr 2) wraz ze stosownymi zaświadczeniami lub oświadczeniami o wysokości dochodów (wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny - załącznik nr 3), a w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zaświadczenia lub oświadczenia o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

 Wszystkie rubryki koloru białego powinny być wypełnione czytelnie przez wnioskodawcę. Jeżeli niektóre z nich nie dotyczą wnioskodawcy, należy napisać „nie dotyczy”.

 Wnioskodawca wraz z wnioskiem składa stosowne zaświadczenie(a) lub oświadczenie(a) o wysokości uzyskanego dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, a w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

Załączony wzór wniosku  oraz oświadczenia o wysokości dochodu obowiązuje zarówno w przypadku ubiegania się o świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym, stypendium szkolnego, jak i zasiłku szkolnego z tytułu zaistnienia zdarzenia losowego, które spowodowało przejściowo trudną sytuację materialną rodziny.

Warunkiem ubiegania się o przyznanie zasiłku szkolnego jest złożenie w szkole:

 1. wniosku o przyznanie zasiłku (wzór wniosku - załącznik nr 2) wraz ze stosownymi zaświadczeniami lub oświadczeniami o wysokości dochodów (wzór oświadczenia
  o wysokości dochodu rodziny - załącznik nr 3),
  a w przypadku ubiegania się o zasiłek szkolny dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zaświadczenia lub oświadczenia o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej;
 2. zaświadczenia lub oświadczenia potwierdzającego wystąpienie zdarzenia losowego.

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Załączniki znajdują się również na stronie Urzędu Miasta w zakładce:

https://bip.lublin.eu/e-urzad/opisy-uslug/wydzial-oswiaty-i-wychowania/udzielanie-pomocy-materialnej-o-charakterze-socjalnym-dla-uczniow-i-sluchaczy-zamieszkalych-na-terenie-miasta-lublin,1,22978,2.html

Załączniki

Zał. 1 Uchwała Nr 1122/XLII/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 26 czerwca 2014 r. wraz z załącznikami.

Zał. 2 Wzór wniosku.

Zał. 3 Wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny.