Świetlica szkolna zaprasza uczniów klas 1-4 do udziału w konkursie.

Należy wykonać i dostarczyć prace plastyczne przedstawiające pejzaż zimowy.

Praca powinna spełniać następujące wymagania:

- format A4 lub A3

- technika dowolna

- uczestnik składa tylko 1 pracę

Każdy uczestnik składa formularz zgłoszenia do konkursu zawierający informacje:

Tytuł pracy, imię i nazwisko autora, wiek/klasa, imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem, którego wykonano pracę.

Wymagana jest również zgoda opiekuna prawnego dziecka na przetwarzanie danych osobowych o treści:

Ja, niżej podpisany, wyrażam  zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w podanym zakresie: Imię i nazwisko, klasa, wiek dziecka..............................................przez Szkołę Podstawową nr 21 w Lublinie, w tym w szczególności na potrzeby Szkolnego Konkursu Plastycznego "Zimowy pejzaż". Data i czytelny podpis opiekuna prawnego/rodzica.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019, poz.1781).

Termin dostarczenie pracy - 28.02.2023r. sale 11 i 13.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15.03.2023r.

Osobami upoważnionymi do udzielania informacji o konkursie są: M.Zawiślak, M.Olejarczyk, E.Adamiak-Podkowa.

Serdecznie zapraszamy do udziału :)