Uczniowie klas 4-6 mogą wziąć udział w konkursie i wykonać samodzielnie lub w grupach 3-osobowych szopkę bożonarodzeniową zgodnie z wytycznymi zawartymi w regulaminie. Prace należy dostarczyć do nauczycieli techniki do 1.12 wraz z wymaganymi zgodami rodziców (do pobrania u nauczycieli techniki).

Regulamin:

Szopka Bożonarodzeniowa
XIII EDYCJA MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU TECHNICZNEGO
DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POWIATU LUBELSKIEGO
„Szopka Bożonarodzeniowa”

I. Cele ogólne konkursu
1. Wdrożenie uczniów do poszukiwania nowych pomysłów w celu technicznego rozwiązania zaistniałego problemu.
2. Zainteresowanie uczniów rozwojem techniki i nowymi technologiami technicznymi.
3. Uświadomienie uczniom potrzeby właściwego postępowania podczas praktycznej realizacji zadania:
 bezpieczeństwo i higiena pracy podczas używania narzędzi i urządzeń technicznych,
 właściwy dobór materiałów i sposobu ich racjonalnego wykorzystania.

II. Cele wychowawcze konkursu
1. Uczeń poprzez uczestnictwo w konkursie:
 wzmacnia wiarę we własne siły,
 uzyskuje motywację do dalszej pracy,
 rozwija zainteresowanie techniką,
 kształtuje umiejętność podejmowania wiążących decyzji w celu rozwiązania problemu,
 rozwija swoją wyobraźnię przestrzenno – techniczną,
 dostrzega wartości płynące z własnej pracy.

III. Zasady ogólne organizacji konkursu
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych powiatu lubelskiego.
1. Prace konkursowe uczniowie wykonują indywidualnie lub w grupach maksymalnie trzy-osobowych.
2. Forma, technika i materiał wykonania pracy dowolny np.: masa papierowa, papier, drewno (elementy drewniane), materiały ekologiczne np. glina, masa solna, ciasto; tworzywa sztuczne, materiały włókiennicze, itp. Można łączyć ze sobą materiały z jakich wykonana będzie szopka. Podstawa, na której umieszczona będzie szopka nie powinna przekraczać wymiarów formatu A3.

3. Miejsce wykonania prac (np.: lekcja techniki, koło techniczne, dom) dowolna.
4. Etap wewnątrzszkolny powinien być rozstrzygnięty nie później niż do 2 grudnia 2022 r.
5. Prace finałowe – maksymalnie trzy ze szkoły – należy dostarczyć w dniach 5 -7 grudnia 2022 r. w godzinach od 9.00 do 15.00 do siedziby Szkoły Podstawowej nr 43 w Lublinie ul. Śliwińskiego 5,

Każda praca powinna być opisana (kartka z informacjami powinna zostać włożona do wnętrza szopki – prosimy jej nie przyklejać):
 imię/imiona i nazwisko/nazwiska uczniów oraz szkoła do której uczęszczają,
 imię i nazwisko opiekuna (nauczyciela), adres e-mailowy i numer kontaktowy,
 zgoda wykonawców na sprzedaż szopki oraz cena za jaką ma być sprzedana.
 prace uczniów, którzy nie wyrazili zgody na ich sprzedaż można odbierać od dnia 13 grudnia 2022 r. Prace, które nie znajdą nabywców prosimy odebrać od dnia 20 grudnia 2022 r. do dnia 22 grudnia 2022 r. do godz. 14.00.

6. Przy dostarczaniu prac należy złożyć podpisaną przez rodzica ucznia oraz nauczyciela klauzulę informacyjną oraz zgodę na udział w konkursie i publikację wizerunku.
7. Prace konkursowe zostaną wyeksponowane na terenie Szkoły Podstawowej nr 43.
8. Rozstrzygnięcie etapu międzyszkolnego nastąpi w dniu 9 grudnia 2022 r. Wyniki konkursu oraz informacje dotyczące sprzedaży szopek zostaną opublikowane na stronie SP 43 w Lublinie www.sp43lublin.eu
9. Zwycięzców TRZECH pierwszym miejsc i osoby wyróżnione w raz z opiekunami zapraszamy po odbiór nagród i dyplomów oraz na Aukcję Szopek Bożonarodzeniowych na rzecz Stowarzyszenia im. Karoli Majewskiej „Życie z chorobą nie musi być smutne” w dniu 13 grudnia 2022 r. o godz. 16.30.
Kryteria oceny prac:
 elementy konstrukcyjne i wymiary szopki,
 technika wykonania postaci (zgodność z przekazem biblijnym),
 estetyka wykonania pracy oraz ogólne wrażenie.