1. Organizatorem XV edycji ogólnopolskiego konkursu „EKOLOGIA W MOIM DOMU” jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie.
 2. Uzyskane Patronaty Honorowe Konkursu:
 • Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego,
 • Prezydenta Miasta Lublin Krzysztofa Żuka,
 • Lubelskiego Kuratora Oświaty Teresy Misiuk.
 1. Konkurs dotyczy zwyczajów ekologicznych panujących w domu ucznia - autora pracy konkursowej.
 2. Celem konkursu jest:
 • rozwijanie zainteresowań wiedzą z zakresu przedmiotów przyrodniczych,
 • kształtowanie świadomości i postaw proekologicznych,
 • motywowanie uczniów do samodzielnej pracy poznawczej i twórczej,
 • stwarzanie szans uczniom zainteresowanym ekologią na wymianę poglądów
  z rówieśnikami,
 • promocja działań ekologicznych w najbliższym otoczeniu,
 • poznanie procesu ewolucji domowych zwyczajów ekologicznych,
 • akcentowanie znaczenia odpowiedzialności za środowisko naturalne,
 • współpraca oraz wymiana doświadczeń nauczycieli z różnych regionów Polski.

ORGANIZACJA KONKURSU

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych: klasy I – III oraz klas IV-VIII.
 2. Uczniowie przygotowują prace indywidualnie w kategoriach:
 • praca plastyczna (plakat - format do A3 lub komiks – formy płaskie),
 • praca multimedialna (film, nagranie piosenki, wywiad, reportaż, prezentacja),
 • praca literacka (forma dowolna np. wiersz, opowiadanie).
 1. Dopuszcza się prace przygotowane w zespole dwuosobowym.
 2. Czas trwania filmu, wywiadu, reportażu – 2 minuty.
 3. Czas trwania piosenki, fotoreportażu – 2 minuty.
 4. Prezentacja multimedialna wykonana w programie PowerPoint (do 15 slajdów, odtwarzanie automatyczne, podanie bibliografii wykorzystanych źródeł - w tym adresów stron internetowych).
 5. Do konkursu szkoła może zgłosić dowolną ilość prac w każdej kategorii.
 6. Prace, które nie spełnią wymogów formalnych, zostaną odrzucone.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac o niskiej jakości technicznej.
 8. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zniszczenia niewłaściwie zabezpieczonych prac.
 9. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do składania oryginalnych i samodzielnie wykonanych prac, respektujących prawa autorskie.
 10. Prawa autorskie do nadesłanych prac przechodzą na własność Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego; prace mogą być wykorzystywane w celach promocyjnych.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie konkursu, a o ewentualnych zmianach poinformuje wszystkich uczestników.
 13. Wszelkie informacje o konkursie oraz komunikaty komisji będą dostępne na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie: (http://sp1.lublin.eu).
 14. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:
 • przygotowanie przez ucznia pracy konkursowej,
 • dołączenie do pracy każdego z uczestników: Karty zgłoszenia przyklejonej do pracy plastyczno-technicznej lub literackiej (załącznik nr 1); Zgody rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletniego autora pracy na uczestnictwo w konkursie oraz przetwarzanie danych osobowych lub Zgody pełnoletniego uczestnika na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2); Zgody pełnoletniego uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletniego autora pracy na rozpowszechnianie wizerunku (załącznik nr 3), Zgody uczestnika pełnoletniego lub rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletniego autora pracy na rozpowszechnianie nadesłanej pracy (załącznik nr 4), Klauzuli informacyjnej dla uczestników, rodziców/opiekunów prawnych niepełnoletnich uczestników (załącznik nr 5), Oświadczenia pełnoletniego uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletniego autora pracy o zapoznaniu się z regulaminem Konkursu oraz klauzulą informacyjną (załącznik nr 6) - według zamieszczonych wzorów,

Prace dostarczany do nauczycieli przedmiotów zgodnie z wygraną kategorią pracy konkursowej do 17.11.2022 r.