Uczniów klas 7-8 zapraszam do udziału w konkursie plastycznym

 "W każdym z nas lśni światło Don Kichota".

Zadanie konkursowe polega na przedstawieniu autorskiej, plastycznej wizji wybranej przygody Don Kichota.

Technika: dowolna (plakat, fotografia, rysunek i inne).

Format: dowolny

Termin wysłania zdjęcia pracy do nauczyciela plastyki: 18.04

Termin samodzielnego dostarczenia pracy do organizatora: 23.04

Prace należy dostarczyć na adres: Śródziemnomorskie Liceum Ogólnokształcące, ul. Kowalska 4, 20-115 Lublin z dopiskiem "Konkurs Don Kichote".

* Wszystkie prace konkursowe powinny być opatrzone godłem.

Do każdej pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę, opatrzoną takim samym godłem, zawierającą następujące informacje o autorze pracy: imię i nazwisko, wiek autora, nazwa i adres szkoły, imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego ucznia do Konkursu.

Zgłoszone prace oceniać będą osoby związane z życiem artystycznym Lublina.

Ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi 7 czerwca 2021 r.

Uczestnictwo w Konkursie jest jednocześnie zgodą na wykorzystanie wizerunku i pracy ucznia na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych organizatora konkursu.