Nauczyciele techniki i informatyki zachęcają uczniów 1-8 do wzięcia udziału w konkursie, którego organizatorem jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Ryszarda Kincla w Raciborzu.

CEL KONKURSU
1. Popularyzacja czytelnictwa
2. Kształtowanie umiejętności posługiwania się różnymi środkami wypowiedzi artystycznej
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest otwarty i odbywać się będzie w pięciu kategoriach:
• kategoria I – do lat 6
• kategoria II – od 7 do 10 lat
• kategoria III – od 11 do 14 lat
• kategoria IV – powyżej 15 lat
• kategoria V – rodzinna (prace wykonane przez dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia i ich rodziców lub prawnych opiekunów)
2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie:

  • ilustracji tematycznie związanej z bohaterami książek przygodowych
  • pracy komputerowej tematycznie związanej z bohaterami książek przygodowych
  • kukiełki tematycznie związanej z bohaterami książek przygodowych
  • pacynki tematycznie związanej z bohaterami książek przygodowych

Uczestnicy mogą skorzystać z wykazu lektur przygotowanego przez Organizatora.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Uczestnikiem Konkursu może być każdy chętny za wyjątkiem osób wymienionych w pkt. 2
2. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie rodzin jury.
3. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie jedną pracę w danej kategorii.  
4. Wymogi techniczne dotyczące wykonania prac:  

a) Praca komputerowa – wykonana w dowolnym graficznym programie komputerowym (praca musi być wydrukowana). Na odwrocie pracy powinny się znaleźć następujące informacje: imię i nazwisko autora pracy, wiek, numer kontaktowy, adres e-mail, tytuł utworu, który został zilustrowany oraz kategoria.  
b) Kukiełka - lalka teatralna sztywno osadzona na kiju. Dopuszczalna dowolna wielkość kukiełki. Do pracy powinna być przymocowana kartka zawierająca informacje: imię i nazwisko autora pracy, wiek, numer kontaktowy, adres e-mail, tytuł utworu, który został zilustrowany oraz kategoria.  
c) Pacynka - lalka teatralna nakładana na dłoń jak rękawiczka i poruszana palcami aktora-animatora. Dopuszczalna dowolna wielkość pacynki. Do pracy powinna być przymocowana kartka zawierająca informacje: imię i nazwisko autora pracy, wiek, numer kontaktowy, adres e-mail, tytuł utworu, który został zilustrowany oraz kategoria.

Wszystkie dokumenty niezbędne do uczestnictwa w konkursie znajdują się na stronie organizatora>> lub u nauczycieli techniki i informatyki.

Termin dostarczenia prac do nauczycieli upływa 4.11.2019 r.